Home
De Manejar
Cancel

Mô hình lập trình MapReduce cho Bigdata

MapReduce là một kỹ thuật xử lý và là một mô hình lập trình cho tính toán phân tán để triển khai và xử lý dữ liệu lớn. MapReduce chứa 2 tác vụ quan trọng là map và reduce. WordCount là một ví dụ đi...

Redis 101 (Part I)

Tổng quan Trong thời gian học môn Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn ở trường, mình có được nghe qua về redis. Đây là một cơ sở dữ liệu dạng NoSQL. Khác với các cơ sở dữ liệu khác thì đây là một dạng lưu...