Posts Các câu lệnh thao tác với file và thư mục trên HDFS
Post
Cancel

Các câu lệnh thao tác với file và thư mục trên HDFS

Các câu lệnh trên HDFS nhìn chung khá là giống với các câu lệnh trên Linux kể cả về chức năng lẫn tên của chúng, nếu bạn nào đã quen với Linux/Ubuntu rồi thì chắc cũng không cần phải học gì nhiều đâu, cứ thế áp dụng vào thôi.

help :

Muốn xin sự trợ giúp về common line trong HDFS :

1
2
hdfs dfs -help
hdfs dfs -usege <utility_name>

Xin sự trợ giúp về 1 lệnh cụ thể nào đó :

1
2
hdfs dfs -help <statement>
VD: hdfs dfs -help ls

mkdir

Tạo folder trong HDFS :

1
hdfs dfs -mkdir /newfolder

Nếu muốn tạo thư mục ngay cả khi nó đã tồn tại thì thêm tham số :

1
hdfs dfs -mkdir -p /newfolder

ls

Kiểm tra các thư mục có trong hệ thống :

1
hdfs dfs -ls /

Muốn kiểm tra tất cả các thư mục con chứa trong hdfs thì sử dụng câu lệnh :

1
hdfs dfs -ls -R /

put

Sử dụng lệnh put để copy 1 file từ thư mục local vào hdfs :

1
2
hdfs dfs -put ~/test.txt /newfolder/
hdfs dfs -copyFromLocal ~/test.txt /newfolder/

get

Sử dụng lệnh để lấy 1 file từ hdfs về thư mục local :

1
2
hdfs dfs -get /newfolder/test.txt /copyfromhdfs/
hdfs dfs -copyToLocal /newfolder/test.txt /copyfromhdfs/

cat

Kiểm tra nội trung trong file :

1
hdfs dfs -cat /newfolder/test.txt

mv

Chuyển file hoặc cả thư mục từ thư mục này sang thư mục khác :

1
hdfs dfs -mv /newfolder /DR

cp

Giống mv nhưng là copy :

1
hdfs dfs -cp /DR/newfolder/test.txt /DR

rm

Xóa 1 file trong hdfs :

1
hdfs dfs -rm /DR/test.txt	

getmerge

Gộp các file trên hdfs và tải về local :

1
hdfs dfs -getmerge /usr/trannguyenhan /home/trannguyenhan01092000/output.dat
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.