Posts Crawl báo song ngữ với Scrapy và Splash
Post
Cancel

Crawl báo song ngữ với Scrapy và Splash

Tìm hiểu thêm về khái niệm, ưu nhược điểm của Client Side và Server Side Rendering qua bài viết Client-Side và Server-Side Rendering.

Mua proxy tại: https://www.webshare.io/

Chúng ta sẽ thấy có một số website client side rendering, các đoạn mã HTML của nó sẽ được gen ra ở phía trình duyệt người dùng, vì thế khi crawl mặc dù F12 thấy đầy đủ các phần tử của website nhưng đoạn mã tải về lại toàn mã Javascript và không tìm thấy các phần tử cần tìm ở đâu.

Trình duyệt là được như vậy là do nó có một trình dịch mã Javascript, khi tải về đoạn mã của website, trình dịch sẽ dịch đoạn mã Javascript trước để đoạn mã này sinh và tải về các đoạn HTML cần thiết và render lại cho người dùng. Đối với những website được render phía người dùng như này có thể sử dụng 2 cách sau để thu thập dữ liệu từ website:

  1. Sử dụng API. Các website render động thường sử dụng API để lấy dữ liệu. Ấn F12 và theo dõi tab network để tìm ra API mà website lấy dữ liệu.
  1. Chúng ta sẽ làm giống với những gì mà trình duyệt đang làm, sẽ có một trình biên dịch mã Javascript để render ra mã HTML trước khi phân tích. 2 công cụ phổ biến nhất đó là Selenium và Splash. Với Scrapy nó thường được sử dụng kèm với Splash, để so sánh sự khác biệt giữa Scrapy và Selenium có thể xem tại https://webscraping.fyi/lib/compare/python-selenium-vs-python-splash/.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi thu thập dữ liệu từ một số website song ngữ và được gen động bởi Javascript. Website minh họa là https://toomva.com. Toàn bộ project các bạn có thể xem tại https://github.com/trannguyenhan/bilingualcrawl-vietnamese-english.

Cài đặt thư viện scrapy-splash

1
pip install scrapy scrapy-splash

Cài đặt và chạy splash

1
sudo docker pull scrapinghub/splash
1
sudo docker run -p 8050:8050 scrapinghub/splash

Thêm Splash middleware trong settings.py

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SPIDER_MIDDLEWARES = {
#  'bilingualcrawl.middlewares.BilingualcrawlSpiderMiddleware': 543,
  'scrapy_splash.SplashDeduplicateArgsMiddleware': 100,
}

# Enable or disable downloader middlewares
# See https://docs.scrapy.org/en/latest/topics/downloader-middleware.html
DOWNLOADER_MIDDLEWARES = {
#  'bilingualcrawl.middlewares.BilingualcrawlDownloaderMiddleware': 543,
  'scrapy_splash.SplashCookiesMiddleware': 723,
  'scrapy_splash.SplashMiddleware': 725,
}

Thêm cấu hình bắt buộc của Splash

1
2
3
4
SPLASH_URL="http://localhost:8050"
DUPEFILTER_CLASS = 'scrapy_splash.SplashAwareDupeFilter'
HTTPCACHE_STORAGE = 'scrapy_splash.SplashAwareFSCacheStorage'
SPLASH_COOKIES_DEBUG = False

Sử dụng Scrapy Splash trong Spider

Trong các spider thay vì sử dụng scrapy.Request chúng ta sẽ sử dụng SplashRequest để chúng nó thể được sử dụng Splash render ra mã HTML trước khi phân tích:

1
2
3
4
def parse_website(self, response):
 lst = response.css('.grid-search-video').css('a').xpath('@href').extract()
 for itm in lst: 
   yield SplashRequest(url=itm, callback=self.parse)

Test Splash thông qua postman

1
curl --location --request GET 'http://localhost:8050/render.html?url=https://demanejar.github.io/posts/add-proxy-to-scrapy-project/'

Đọc chi tiết hơn về Splash tại https://splash.readthedocs.io/.

Mua proxy tại: https://www.webshare.io/

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.